Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl
Schoolverzekeringspakket.

Met enige regelmaat krijgt de school vragen over de schoolverzekering zoals die is afgesloten via de Besturenraad.
In dat kader is de volgende informatie belangrijk:
De school heeft een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijksheidsverzekering.
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekeringen geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeelte mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van de betrokkene geen dekking biedt (b.v. door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking.
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden; personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand.
Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat er tijdens de schooluren en de buitenschoolse activiteiten gebeurt. wanneer diot wel het geval zou zijn. zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus tekort geschoten zijn in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. B.v. tijdens een gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook ) niet door de school vergoed.
Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen.  Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van bealng dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijksheidverzekering  (Particulier WA) hebben afgesloten.
 
 
Mogelijkheid tot het afsluiten van een eigendommenverzekering ten behoeve van leerlingen.
Via de besturenraad is voor het Christelijk onderwijs een verzekeringspakket ontwikkeld voor de school zoals hierboven beschreven. Er zijn echter voor u aan het verblijf van uw kind op school nog andere risico's verbonden. Eén van de risico's is de mogelijkheid van materiële schade aan kleding en andere eigendommen van uw kind. Hiervoor wordt een passende verzekering geboden.
Met deze verzekering is de volgende schade gedekt:
  • schade (waaronder diefstal) aan de kleding en andere eigendommen van uw kind die ontstaan is tijdens de schooltijd en activiteiten in schoolverband gedurende de tijd dat uw kind onder toezicht staat van leerkrachten of hulpkrachten.
  • Materiële schade die ontstaan is tijdens het rehtstreeks gaan naar en komen van school of een andere door de schoolleiding aangegeven plaats.
Het maximaal verzekerd bedrag is € 500,-- voor schade aan kleding en eigendommen met uitzondering van geld en geldswaardig papier en € 250,-- voor schade aan rijwielen en mobiele apparatuur. Voor alle schaden geldt een eigen risico van € 25,-- per gebeurtenis. De premie voor deze verzekering bedraagt inclusief alle kosten € 26,-- per jaar. (prijspeil aug.  2010)

Voor het afsluiten van deze verzekering gaat u naar:
website:               www.leerlingenverzekering.nl
inlogcode:            Ouders
wachtwoord:        Inloggen1
 
Na aanmelding kunt u de polis zelf  printen.
Indien u vragen heeft over de leerlingenverzekering kunt u contact opnemen met de helpdesk: telefoon: 0172 7113402
 
Een eventuele schade moet z.s.m. elektronisch of telefonisch gemeld worden:
e-mail:                  schade@leerlingenverzekering.nl
telefoon:               072 7113402
Voor de polisvoorwaarden en de omschrijving van de dekking verwijzen wij u naar de website.