Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl
Kanjertraining.

Op deze webpage willen wij u graag iets vertellen over de Kanjertraining zoals die bij ons op school gegeven wordt.

Doel:
Door het geven van deze training moeten kinderen zich bewust worden van het feit dat hun eigen houding en stellingname in sociale situaties bepalend is voor het verdere verloop van de gebeurtenissen.

Toelichting:
Wie zich op de juiste manier assertief opstelt, zal minder tot geen last hebben van pestgedrag door anderen. Het leren negeren speelt hierin een belangrijke rol. Duidelijk aangeven wat je wel of niet prettig/plezierig vindt en zoveel moge-lijk zelf de problemen onderling oplossen staat centraal. Dat laatste wil echter niet zeggen dat er nooit hulp van b.v. de leerkracht gevraagd mag worden in de verschillende situaties. Toezicht en sturing, en zo nodig ingrijpen, zal in dezen noodzakelijk blijven.
 
Werkwijze:
De methode wordt vanaf de jongste kleutergroep t/m groep 8 structureel binnen het lesrooster 1 uur per week toegepast. Buiten deze, speciaal voor deze training geplande uren, wordt tijdens de dagelijkse gang van zaken regelmatig op de aangeboden leerstof teruggegrepen als zich daarvoor de gelegenheid/noodzaak voordoet.
De methode begint met de zogenaamde "knieboeken" waarin platen staan die voor de kinderen goed zichtbaar zijn, terwijl de leerkracht het verhaal wat daarbij hoort voorleest.
Het eerste verhaal speelt zich af in een dorpje dat door het jongetje Max gevonden wordt en waarin een viertal groepen dieren leven. Er is een groep konijntjes, een groep aapjes, een groep pestvogels en een groep tijgertjes. Iedere groep draagt een gekleurd petje: de konijntjes een gele, de aapjes een rode, de pestvogels een zwarte en de tijgertjes een witte.
 
 
Max en de dragers van deze petjes staan centraal in de lijn van de methode:
De gele petten: de groep die zich vaak afzijdig probeert te houden omdat ze angstig zijn en niet voor zichzelf durven op te komen. Niet assertief dus en daarom vaak het doelwit van de pestvogels en aapjes.
De zwarte petten: de groep die graag de baas wil spelen en dat op allerlei verkeerde manieren gestalte geeft. Dwingend opleggen, treiteren, pesten en in uiterste gevallen door geweld de baas spelen zijn de grondhoudingen van deze groep.
De rode petten: de groep die zich door het vervelende gedrag graag laat mee-nemen. De meelopers/na-apers die graag lachen om het ongeluk van een ander, maar zelf eigenlijk niet de aanstichters daarvan zijn.
De witte petten: de groep die weet wat wel en wat niet kan, zich assertief opstelt en ook anderen daarin probeert te helpen.
Max: vertegenwoordig eigenlijk het toezicht/gezag en is degene die uiteindelijk ook b.v de pestvogels en aapjes kan stopzetten, de konijntjes kan stimuleren tot ander gedrag en de tijgertjes kan ondersteunen.

Toelichting:
U zult in de loop van het schooljaar, zeker van de wat jongere kinderen, hoogst-waarschijnlijk wel iets horen over de gekleurde petjes. Het is dan makkelijk als u weet waar het over gaat.

Doorgaande lijn:
In de hogere groepen komen respectievelijk de verhalen: De Vogel, Max en de klas en Max en de zwerver aan bod die voortborduren op het bestaan van de hierboven genoemde groepen.
In de kleuterbouw worden de diverse types, aangepast aan het kenmerkende zwart/wit denken van kleuters, duidelijk afgebakend. In de hogere groepen wordt heel duidelijk aangegeven dat bepaald gedrag ook kan voortkomen uit het jezelf een houding geven. Uit angst kan b.v. een geel petje het gedrag van het rode petje (en soms zelfs een zwarte petje) gaan aannemen om er vooral toch maar bij te horen. En natuurlijk is het zo dat het witte petje echt niet altijd alleen maar wit is. De verschillende combinaties van de gekleurde petjes die door mensen in het gedrag tot uiting komen, worden hierbij behandeld.
In de methode wordt verder gebruik gemaakt van werkboeken voor de verschil-lende groepen, terwijl er een duidelijk handleiding voor de leerkracht is waarin allerlei oefeningen worden aangegeven die gedaan kunnen worden. Gesprekken, uitbeelden/drama, spellen e.d. ondersteunen de leerstof. Verder zijn er posters voor in de klassen waarop de kanjerregels worden aangegeven en waarop de leerkracht kan wijzen.

Ervaringen met de methode:
De methode is in het cursusjaar 2009-2010 ingevoerd in de school.  Tijdens verschillende evaluatie momenten is  besloten de methode verder te consolideren omdat wij duidelijk positieve effecten op het gedrag van de leerlingen waarnemen die het gevolg zijn van het werken met deze methode. Kinderen, ook de jongsten, begrijpen goed waarover het gaat en zijn ook in dit kader aanspreekbaar.

Vervolg:
Het team doet regelmatig een herhalingscursus o.l.v. Gerard Weide, waarbij de school zich, erkend vanuit het Kanjer Instituut, de kwalificatie "Kanjerschool" mag noemen.