Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl

  Info ouders

Ongeveer om de twee weken geven wij op school een 'Nieuwsbrief' uit, die de ouders digitaal krijgen. Deze brief wordt op donderdag gemaild. Allerlei informatie wordt daarin vermeld. Voor de ouders die een internetaansluiting thuis hebben, is het mogelijk om onze website te bezoeken. Deze wordt continue bijgehouden met het laatste nieuws.

Aan het begin van het cursusjaar wordt een inloop- of informatieavond gehouden. Op een informatieavond worden heel veel belangrijke zaken over het onderwijs in de groep uitgelegd en verteld. De inloopavond is bedoeld om vooral veel te laten zien wat er in de groepen zoal aan de orde komt. Dit cursusjaar wordt er een informatieavond gehouden.

Bij het eerste rapport (eind november/begin december) krijgen de ouders een uitnodiging om de vorderingen van hun kind met de leerkracht(e) te bespreken (het zogenaamde 10 minutengesprek). Het tweede en laatste overgangsrapport wordt aan de kinderen meegegeven. De ouders kunnen als ze dat willen daarover nog een gesprek aanvragen bij de groepsleerkracht of worden door de groepsleerkracht daarvoor zelf uitgenodigd.

Op een ouderavond (georganiseerd door de Ouderraad en of MR) kan er een bepaald thema over school behandeld worden. Tijdens deze avond worden meestal ook de nieuwe Ouderraadsleden en of MR-leden gekozen. Dit cursusjaar hebben de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad een aparte avond georganiseerd.

Tot slot kunnen ouders altijd de directie of leerkrachten aanspreken over een bepaald onderwerp.