Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl

  Ouderbijdrage

Elk jaar wordt een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd om bepaalde zaken te bekostigen, die niet of nauwelijks door de overheid vergoed worden. Bijvoorbeeld kosten die gemaakt worden voor Kerstviering, Sinterklaas, Paasviering, schoolgids e.d.
De besteding van deze ouderbijdrage wordt per kwartaal- en jaaroverzicht verantwoord aan de OR en MR. Op de openbare jaarvergadering van de OR en MR wordt het jaaroverzicht tevens gepresenteerd aan de ouders. 

Het Bestuur van de S.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen heeft de ouderbijdrage voor alle onder haar bestuur vallende scholen vastgesteld op € 30,00 per leerling per cursusjaar, waarbij maximaal voor drie kinderen betaald hoeft te worden.

Met ingang van het cursusjaar 2010-2011 is besloten om het geld voor de schoolreis t.g.t. met de ouderbijdrage te innen. Het totale bedrag wordt daardoor € 47,50. Dit bedrag kan in één of twee termijnen betaald worden door overschrijving op de rekening *) van de ouderraad.

 Bij de instroom van leerlingen gelden de volgende regels:

  1. instromen in augustus t/m oktober:100 % van de bijdrage: € 30,00 + € 17,50
  2. instromen in november-december: 70 % van de bijdrage: € 21,00 + € 17,50
  3. instromen in januari t/m maart: 50 % van de bijdrage: € 15,00 + € 17,50
  4. instromen in april t/m juni: 30 % van de bijdrage: € 9,00+ € 17,50

 

*)  NL90 RABO 0309856884 t.n.v.   "Schoolfonds Ichthusschool"