Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl

  Leerlingvolgsysteem
 

Op verschillende momenten in het jaar worden de kleuters getoetst d.m.v. Pravoo.


In de groepen 1 en 2 wordt de CITO-toets voor de taalontwikkeling 'Taal voor kleuters' en 'Ordenen' afgenomen. In januari en juni.

Vanaf groep 3 gaat het 'lezen' een belangrijke rol spelen. Met behulp van verschillende toetsen wordt bekeken hoe de vorderingen zijn.

Driemaal per jaar is er een signaleringstoets voor het lezen. In groep 4 t/m 8 tweemaal in het jaar.

Voor de vakgebieden rekenen, spelling en begrijpend en technisch lezen in groep 3 t/m 8 worden toetsen afgenomen van het CITO. .

De resultaten worden door de leerkracht op de computer verwerkt. Op deze wijze ontstaat er een totaalbeeld van de ontwikkeling van het kind.

Op het jaarrooster in de schoolgids is af te lezen in welke maand de toetsen afgenomen worden. In groep 1 en 2 worden de kleuters vaak geobserveerd door hun juf. Zij schrijft op welke ontwikkelingen het kind doormaakt. Zij houdt bij of de kleuter bijv. een aantal kleuren kan benoemen, zelf kan opruimen, een kort verhaaltje kan vertellen bij een plaatje enz.

Door al deze gegevens wordt per groep en per kind een goed inzicht verkregen in de resultaten. Naast deze toetsen, die gelijkertijd in de hele school worden afgenomen, krijgt de leerkracht ook per dag/week gegevens hoe de leerling werkt. Dat kan d.m.v. toetsjes die het reken- of taalboek zelf geeft om na te gaan of de leerling de stof heeft begrepen. Deze (methodegebonden) gegevens verzamelt de leerkracht in zijn eigen groepslijst.

In de zorgmap worden de gegevens bewaard over het gezin, speciale onderzoeken, handelingsplannen en verslagen over belangrijke oudergesprekken. Deze gegevens worden zeer vertrouwelijk bewaard, waarbij de voorschriften genoemd in de Wet op de Privacy gehanteerd worden.  

Doorspreken vorderingen leerlingen

In januari en juni worden er in alle groepen Cito-toetsen afgenomen.
We bekijken niet alleen de uitslagen van individuele leerlingen, maar analyseren per vakgebied de opbrengsten van elke groep en van de totale school. We zien dan ook hoe de resultaten zich verhouden tot de leeropbrengsten van vergelijkbare scholen in Nederland en bepalen op grond van de uitslagen hoe ons onderwijsaanbod er voor het komende half jaar eruit ziet.

Met de ouders van groep 8 zullen we de uitslagen van de toetsen al in februari bespreken en de andere ouders volgen in maart rond de rapporten.