Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl

  Rapportage

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 krijgen drie keer per jaar een rapport. De rapporten worden digitaal vanuit het LVS Parnassys uitgedraaid. De rapporten bevatten twee rapportages: 1. De procesmatige rapportage waarin het niveau van functioneren van het kind n.a.v. de niet-methode gebonden toetsing wordt weergegeven. 2. De produktmatige rapportage waarin vermeld wordt hoe het kind, op zijn/haar eigen niveau gepresteerd heeft. Het 1ste en 2de rapport worden op de (op vrijdagen) ingeplande data in het jaarrooster aan de kinderen meegegeven. Op de dinsdag en donderdag van de daarop volgende week vinden er geplande 10-minuten-gesprekken plaats. Het 3de rapport wordt meegegeven op de maandag van de laatste schoolweek. Er vinden n.a.v. dit rapport geen geplande 10-minuten-gesprekken plaats, maar zowel de leerkracht als de ouders kunnen aangeven hierover een gesprek te willen. 
 
De ouders van groep 1 worden één keer per jaar en in groep 2 twee keer per jaar voor een 10-minutengesprek uitgenodigd. De kleuters krijgen geen rapport, maar de observatielijst en de toetsscores zijn dan uitgangspunt voor het gesprek.

Als er aanleiding is, worden de ouders tussentijds uitgenodigd voor een gesprek. Als u als ouders zelf behoefte heeft aan een gesprek, u bent altijd welkom.