Ichthusschool
Snijdelwijklaan 4b
2771 SX Boskoop
T. 0172 - 214505
E. info@ichthusbos.nl

  Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO).

Op basis van de gegevens uit het leerlingvolgsysteem wordt u als ouders geadviseerd over de keuze van de schoolsoort voor voortgezet onderwijs. Op onze school kunt u gebruik maken van een uitgebreidere procedure. Uw zoon/dochter wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau). De NIO is een van de meest betrouwbare test voor groepsgewijs capaciteitenonderzoek. Met het afnemen van deze test worden de capaciteiten van een leerling bepaald. Aspecten die hiervoor onderzocht worden zijn: inzicht, logisch redeneren en probleemoplossende vaardigheden. De toets geeft u inzicht in de capaciteiten en meet hiermee iets anders dan de Cito-toets. De NIO geeft, in combinatie met de SVL (Schoolvragenlijst) en overige beschikbare informatie over de leerling een breed beeld van de capaciteiten, de motivatie en het schoolplezier van een leerling.

De uitslag van de NIO bestaat uit toetsscores die worden gekoppeld aan onderwijsniveaus. In oktober neemt een medewerker van MHR een intelligentiegroepstest af en gekoppeld aan deze afname wordt de  SVL (Schoolvragenlijst) afgenomen. Aan de hand van beide uitslagen, stelt MHR een samenvattend verslag op inclusief advies voor de schoolsoort VO.

Hoe werkt het groepsonderzoek?

Een medewerker van Onderwijs Advies (een psycholoog of orthopedagoog) neemt op school de groepstest af. Dit duurt één ochtend. De gegevens worden door Onderwijsadvies verwerkt en zij brengen een specifiek advies per leerling uit. Een onderwijsadviseur bespreekt de uitslagen met de direct betrokkenen van de school. School en ouders krijgen schriftelijk de uitslag van het onderzoek.
Eventuele vragen die het onderzoek oproept kunnen met de psycholoog of orthopedagoog achteraf besproken worden.

Dyslectische leerlingen in principe mee kunnen doen aan de NIO. De kinderen kunnen de opgaven in een vergroot lettertype aangeboden krijgen. Voor dyslectische leerlingen biedt de NIO geen mogelijkheid om de opgaven voor te lezen, op band te krijgen of om meer tijd te geven.

De kosten voor de NIO bedragen ongeveer €50,- en zijn voor rekening van de ouders/verzorgens van de deelnemende leerling.